Zaznacz stronę

Radach farba na dach

Dodatkowe informacje

Przeznaczenie

Dachy

Pojemność
Wydajność

10m2 /1 litr

Dokładny opis produktu

Opis

 • Symbol: PKWiU: 20.30.12.0-68-XXXX-XX
  KTM: 1317-75X-XXXXX-XXX
  Kolorystyka: czerwona jasna, czerwona tlenkowa, popielata jasna, brązowa ciemna,
  czarna, wg RAL lub wg uzgodnień z klientemNorma: PN-C-81903: 2002, rodzaj III B
  Przeznaczenie: Farba RADACH przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego
  malowania powierzchni stalowych ocynkowanych, stalowych fosforanowanych,
  aluminiowych. Nadaje się równieŜ do renowacji starych powłok, zarówno na blachach
  ocynkowanych, jak i powlekanych metodami przemysłowymi. Zalecana jest
  szczególnie do malowania dachów, rynien, parapetów.Charakterystyka ogólna: Farba RADACH jest wyrobem tworzącym szybkoschnące powłoki
  charakteryzujące się bardzo dobrą przyczepnością do podłoŜa, dobrą wytrzymałością
  mechaniczną, elastycznością oraz odpornością na działanie zmiennych warunków
  atmosferycznych, światła słonecznego, UV, „kwaśnego deszczu”, wilgoci, wody
  i czynników chemicznych (roztwory kwasów, zasad, soli). Powłoka farby jest
  termoplastyczna i wytrzymuje działanie zmiennych temperatur od (-39) ºC do 61 °C.Własności wyrobu:
  - gęstość wyrobu, g/cm3
  , max 1,3
  - lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4
  w temp. 20 ± 2 °C, s 120 ÷ 150
  - zawartość części lotnych, % wag., max 44
  - zawartość części nielotnych, % obj. 48
  - grubość warstwy mokrej, µm 80
  suchej, µm 40
  - zuŜycie teoretyczne przy grubości 40 µm, dm3
  /m2
  0,08
  - zalecana ilość warstw 2÷3
  - temperatura zapłonu, oC co najmniej 24
  - okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy 24
  RADACH Farba na dach
  RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA
  26-600 Radom, ul. Czarna 29, tel: centrala (048) 36 71 900, marketing (048) 36 71 991 fax: (048) 36 71 990, e-mail: rafil@rafil.pl
  03.2017
  Stosowanie:
  1. PodłoŜe: PodłoŜe przeznaczone do malowania powinno być czyste, suche, dokładnie
  odtłuszczone i bez śladów korozji.
  Powierzchnie blachy ocynkowanej przemyć wodnym roztworem preparatu EMULSOL
  RN-1 do odtłuszczania powierzchni, a następnie spłukać czystą wodą i wysuszyć.
  W przypadku występowania ,,białej rdzy" zaleca się zmycie powierzchni wodą lub
  usunięcie zanieczyszczeń metodą ręczno-mechaniczną (np. przy pomocy szczotek nylonowych,
  albo z uŜyciem szmat lub włóknin syntetycznych z osadzonym ścierniwem). NaleŜy przy tym
  zachować szczególną ostroŜność, aby nie uszkodzić warstwy cynku.
  Przy renowacji: stare, spękane, słabo przylegające powłoki naleŜy starannie usunąć
  (szczotką, szpachelką lub skrobakiem), miejsca zardzewiałe dokładnie przeszlifować,
  odpylić, a następnie zagruntować farbą do gruntowania RADOWIL GR.
  Zaleca się pod farby RADACH o jasnym odcieniu stosować RADOWIL GR popielaty
  jasny, a pod farby RADACH o ciemnym odcieniu stosować RADOWIL GR czerwony
  tlenkowy.
  Stare dobrze przyczepne powłoki zmatowić papierem ściernym i odpylić.
  PowyŜsze zasady naleŜy stosować takŜe przy renowacji blach powlekanych metodami
  przemysłowymi.Uwaga!
  ▼Nie stosować na podłoŜa modyfikowane pod względem poprawy wodoodporności, jak
  np. na impregnowane lub hydrofobizowane dachówki.
  2. Metody nakładania: Natrysk hydrodynamiczny, pędzel, wałek.
  Natrysk hydrodynamiczny*: lepkość handlowa
  średnica dyszy 0,28 – 0,38 ( 0,011 – 0,015”)
  ciśnienie na dyszy 120 – 200 barów
  * Parametry natrysku podano przykładowo. W indywidualnych przypadkach zastoso
  wań naleŜy dopasować lepkość wyrobu do posiadanego sprzętu i ustalić optymalne
  parametry natrysku.
  Uwaga!
  ▼ Nie malować w czasie deszczu i mgły oraz przed burzą.
  Malować w słoneczne dni, jednak naleŜy unikać malowania powierzchni nagrzanych do
  nadmiernie wysokich temperatur, np. podczas intensywnych letnich upałów. W takich
  warunkach, zawarty w farbie rozcieńczalnik szybko odparowuje, pogarszając zdolność farby
  do rozlewania się po malowanej powierzchni, co moŜe być przyczyną powstawania wad
  powłoki, negatywnie wpływających na jej trwałość i efekt dekoracyjny.
  ▼ Zaleca się malować pędzlem z miękkim włosiem i unikać wielokrotnego pociągania pędzlem
  w jednym miejscu, co moŜe prowadzić do rozmiękczania poprzedniej warstwy farby.
  ▼ Przy malowaniu natryskiem naleŜy unikać zjawiska tzw. „suchego natrysku”.
  3. Przygotowanie farby: Przed przystąpieniem do malowania farbę naleŜy dokładnie
  wymieszać.
  Rozcieńczalnik: do farb RADACH
  PKWiU: 20.30.22.0-75-0001-XX; KTM: 1318-157-35040-5XX
  Rozcieńczalnik do mycia aparatury: jak wyŜej.
  RADACH Farba na dach
  RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA
  26-600 Radom, ul. Czarna 29, tel: centrala (048) 36 71 900, marketing (048) 36 71 991 fax: (048) 36 71 990, e-mail: rafil@rafil.pl
  03.2017
  4. Warunki malowania:
  - temperatura podłoŜa nie niŜsza niŜ 5 oC i nie wyŜsza niŜ 35 oC, i o 3 oC wyŜsza od
  temperatury punktu rosy,
  - wilgotność względna powietrza najwyŜej 80 %,
  - temperatura otoczenia nie niŜsza niŜ 10 oC i nie wyŜsza niŜ 35 oC.
  5. Czas schnięcia w temp. 20 ± 2 oC i wilgotności względnej powietrza 55 ± 5 %:
  pyłosuchość (stopień 1), max. - 0,5 h
  suchość dotykowa (stopień 3), max. - 1 h
  suchość uŜytkowa (stopień 4), max. - 6 h
  6. Czas do nakładania kolejnej warstwy w temp.20 ± 2 oC i wilgotności względnej powietrza
  55 ± 5 %, co najmniej: 6 h
  Uwaga! Podane czasy mogą ulec zmianie wraz ze zmianą grubości powłoki, ilości
  warstw, temperatury suszenia, wilgotności względnej powietrza, warunków wentylacji.
  7. Następne wymalowania: farby RADACH produkcji RAFIL SA.Warunki BHP i P.PoŜ.: Ze względu na lotne i palne składniki zawarte w wyrobie naleŜy
  przestrzegać zasad i przepisów BHP i p. poŜ. zawartych w Karcie Charakterystyki
  wyrobu.
  Przechowywanie, transport: Wyrób naleŜy przechowywać zgodnie z PN-C-81400: 1989
  w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach zadaszonych,
  z dala od źródeł ognia i iskrzenia, w pomieszczeniach zamkniętych ze sprawnie działającą
  wentylacją, w temperaturze do 30°C. Transport zgodnie z w/w normą w opakowaniach
  producenta, w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zgodnie
  z obowiązującymi przepisami transportowymi.
  Informacje dodatkowe: posiada Atest Higieniczny PZH.
  Dopuszczalna zawartość LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/i/FR): 500 g/l.
  Produkt zawiera max.: 500 g/l LZO.
  Podane powyŜej informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej.
  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub nietypowych zastosowań naleŜy skonsultować się
  z producentem lub przeprowadzić próbne wymalowanie we własnym zakresie.
  Niniejsza edycja karty technicznej uniewaŜnia wszystkie wcześniejsze jej wydania.

Możesz potrzebować

Emulsol

Pędzel

Rozcieńczalnik