Zaznacz stronę

Impregnat do więźby Goldmurit

Dodatkowe informacje

Przeznaczenie

Dachy

Pojemność
Dokładny opis produktu

Opis

Impregnat do drewna
konstrukcyjnego
koncentrat
strona: 1/2
Niewymywalny impregnat do drewna budowlanego przeciw grzybom powodującym głęboki
rozkład drewna, glonom oraz insektom. Podczas suszenia zabezpiecza także przed sinizną.
ZASTOSOWANIE:
Do wgłębnej i powierzchniowej (kąpiel, malowanie i natrysk) impregnacji drewna
montowanego pod zadaszeniem jak i narażonego na wymywanie przeciw grzybom powodującym
głęboki rozkład drewna, grzybom pleśniowym, glonom oraz insektom, a podczas suszenia
zabezpiecza także przed sinizną.
DANE TECHNICZNE:
Skład: Triazole, aminy, propikonazol;
Postać: ciecz o barwie wg specyfikacji (brązowy, zielony, bezbarwny);
Zapach: słaby charakterystyczny;
Temperatura zapłonu: produkt niepalny;
Gęstość w temp.20ºC: 1,005g/cm3
;
pH (3% roztwór): 6-7;
Agresywność korozyjna wobec stali: słaba;
Rozpuszczalność: rozpuszcza się w wodzie;
SPOSÓB UŻYCIA:
Przygotować roztwór 10%, czyli zawartość 5 kg opakowania WOOD PROTECTOR IMPREGNAT
DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO rozpuścić w 45 l wody, po czym nanieść na powierzchnię
drewna poprzez (1-2 krotne) malowanie lub natrysk, bardzo poręczne jest zastosowanie
spryskiwacza ogrodowego. Wilgotność drewna nie powinna być wyższa niż 28%.Chronić przed
deszczem przez 48 godzin po zabiegu impregnacji. WOOD PROTECTOR IMPREGNAT DO DREWNA
KONSTRUKCYJNEGO dostępny jest jako impregnat bezbarwny lub w kolorze zielonym i brązowym,
na takie kolory barwi drewno zachowując jego fakturę. Barwnik jest tylko wskaźnikiem
ułatwiającym malowanie i może ulec wypłukaniu, natomiast impregnat jest niewymywalny.
Roztwór roboczy pozostawiony w zbiorniku impregnacyjnym wymieszać ok. 5 min. przed każdym
kolejnym użyciem.
OPAKOWANIA, PRZECHOWYWANIE :
Termin przydatności 3 lata od daty produkcji, przechowywać w oryginalnych,
właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. pomiędzy 5 a 23ºC. Jako
opakowania impregnatu WOOD PROTECTOR DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO stosuje się
kanistry 5kg lub inne opakowania uzgodnione pomiędzy producentem a odbiorcą.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:
- przestrzegać zasad i przepisów BHP dotyczących pracy z chemikaliami;
- unikać bezpośredniego kontaktu z cieczą oraz wdychania par,
- pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu,
- nie jeść, nie pić na stanowisku pracy,
- każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem,
- stosować odzież ochronną: ubranie ochronne, rękawice ochronne, okulary,
- nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej,
- natychmiast usuwać rozlaną ciecz,
- wyeliminować źródła zapłonu, nie używać otwartego ognia, nie palić,
- trzymać produkt z dala od żywności, napojów i pasz,
- chronić przed dostępem osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci,
- szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń i pierwszej pomocy zawarte są w
karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu.
Pierwsza pomoc: powierzchnię ciała zmyć woda z mydłem, w przypadku przedostania się do oczu
płukać wodą i zgłosić się do lekarza.

Możesz potrzebować

Pędzel